Mitologia stosowana

Cykl trzech darmowych webinarów o badaniach naukowych, statystyce i wszystkim, co się liczy.

Po co nam nau­ka? Dlaczego cza­sem wierzymy w foliowe cza­pecz­ki? Jak nie dać się oszukać szarla­tanom? W ramach akcji Mitolo­gia Stosowana chce­my opowiedzieć Wam o tym, że z nauką i statystyką moż­na i należy się zaprzy­jaźnić. Chce­my również podysku­tować z Wami o najczęst­szych mitach doty­czą­cych zdrowia.

Przekon­al­iś­cie mnie, chcę wziąć udzi­ał we wszys­t­kich trzech webi­na­rach!

Czego się dowiesz podczas webinarów?

Czy nauka posiada instrukcję obsługi?

Jak odróżnić naukowy fakt od pseudonaukowego mitu?

Dlaczego dajemy się oszukać szarlatanom?

Webinar #1: Czy nauka posiada instrukcję obsługi?

W tym webi­na­rze zas­tanow­imy się nad tym, czy każdy z nas posi­a­da zmysł matem­aty­czny i czy na pewno jesteśmy jedyny­mi stworzeni­a­mi na zie­mi, które potrafią liczyć. Przy okazji dowiemy się, kto był­by lep­szym księ­gowym – ryba czy niemowlak?

Zau­fać może­my jedynie temu, co rozu­miemy – dlat­ego pod­czas tego webi­na­ru opowiem również o tym, co to jest dowód aneg­do­ty­czny, jakie są etapy bada­nia naukowego, a także na jakie pyta­nia nau­ka może pomóc nam odpowiedzieć. Bo prze­cież każdy jest ciekaw: skąd naukow­cy wiedzą, czy dzię­cioła nie boli głowa od stuka­nia w drze­wo?
Chcę wziąć udzi­ał w pier­wszym webi­na­rze!
do webi­na­ru #1 pozostało:
00
Dni
00
Godzin
00
Min­ut
00
Sekundy

Webinar #2: Jak odróżnić naukowy fakt od pseudonaukowego mitu?

Pod­czas drugiego spotka­nia poroz­maw­iamy o tym, jak dbamy o jakość badań naukowych, czyli skąd wiemy, że naukow­cy się nie mylą. Przyjrzymy się również najczęst­szym medy­cznym mit­om.

Dowiemy się między inny­mi, czy panierowanie się śniegiem to sposób na odporność? Czy nasz Mruczek może zachorować na koron­awirusa? A w końcu: czy kobi­ety w ciąży powin­ny skakać przez kałuże?

Chcę wziąć udzi­ał w drugim webi­na­rze!
do webi­na­ru #2 pozostało:
00
Dni
00
Godzin
00
Min­ut
00
Sekundy

Webinar #3: Dlaczego dajemy się oszukać szarlatanom?

W tym webi­na­rze przyjrzymy się najczęst­szym błę­dom wnioskowa­nia i mech­a­niz­mom psy­cho­log­icznym, które spraw­ia­ją, że cza­sem daje­my się oszukać pseudonaukow­com i teo­ri­om spiskowym.

Zas­tanow­imy się między inny­mi, czym jest efekt place­bo, co może oznaczać korelac­ja, a także o co chodzi z tym całym praw­dopodobieńst­wem. To wcale nie są nudne zagad­nienia! Ich zrozu­mie­nie poz­woli nam się dowiedzieć, czy gołę­bie ograły­by nas w ruletkę? Czy masło zapewni nam dłu­gowieczność? Czy przek­li­nanie łagodzi ból?

Chcę wziąć udzi­ał w trzec­im webi­na­rze!
do webi­na­ru #3 pozostało:
00
Dni
00
Godzin
00
Min­ut
00
Sekundy

Kim jest Janina Bąk?

Wykład­ow­czyni aka­demic­ka. Autor­ka książ­ki sprzedanej w 75000 egzem­plarzy. Komen­dant komedii w Janinadaily.com. Posi­a­da następu­jące osiąg­nię­cia życiowe:
Chcę posłuchać Janiny pod­czas wszys­t­kich trzech webi­na­rów

Dlaczego to Ci się opłaca?

Oto sześć powodów, dla których warto się zapisać:

Dowiesz się:

Co to jest metoda naukowa?

Przekon­am Cię, że nau­ka ma włas­ną instrukcję obsłu­gi, która spraw­ia, że może­my jej ufać.

Jak odróżniać fakt od mitu?

Dam Ci narzędzia, która pozwala odróżnić rzetel­ną infor­ma­cję od teorii spiskowej.

Dlaczego ufamy szarlatanom?

Nauczę Cię, jakie błędy wnioskowa­nia spraw­ia­ją, że cza­sem wierzymy w dzi­ałanie foliowych cza­peczek.

Otrzy­masz:

Notatki wizualne

Zostać statysty­czną prymuską/statystycznym pry­musem i otrzy­maj notat­ki wiz­ualne, które poz­wolą Ci utr­wal­ić wiedzę zdobytą pod­czas webi­na­rów.

Dostęp do zamkniętej grupy na FB

Dołącz do społecznoś­ci innych osób, które chcą wiedzieć więcej. Podziel się wąt­pli­woś­ci­a­mi, zadaj trapiące Cię pyta­nia i zapro­ponuj tem­aty na kole­jne webi­na­ry.

Możliwość udziału w licznych konkursach

Bierz akty­wny udzi­ał w webi­na­rach i wygraj czap­kę pry­musa, jak również zestaw unikalnych nagród. Do roz­da­nia mamy aż 50 upominków!

Przekon­al­iś­cie mnie! Chcę wziąć udzi­ał we wszys­t­kich trzech webi­na­rach i nauczyć się, jak odróżnić fakt od mitu.

Masz jakikolwiek problem?

Śmi­ało, napisz nam maila, pomoże­my!

O co chodzi w książce „Statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby zdobyć Nobla”

Jan­i­na uważa, że poprzeczkę należy sobie zawsze zaw­ieszać wysoko, bo wtedy prze­chodząc pod nią nie trze­ba się schy­lać. Dlat­ego „Statysty­cznie rzecz biorąc” to książ­ka o statystyce (tak, statystyce!), której lek­tu­ra przypraw­ia o ból przepony (ze śmiechu. Nie trze­ba od razu biec do lekarza, bo bie­gać należy tylko wtedy, gdy ktoś nas goni). Jest nawet lep­iej – ta książ­ka pozwala zrozu­mieć, o co w tej całej statystyce chodzi.

Chcesz wiedzieć, czy język ang­iel­s­ki powodu­je zawały ser­ca, a masło przedłuża życie?Czy da się zmierzyć szczęś­cie lin­ijką? Skąd wiemy, że owca rozpoz­nała­by na uli­cy prezy­den­ta? Na imieniny lep­iej kupić czeko­lad­ki czy kokainę?

Partner akcji: NQS – Nutropharma Quality System

O NQS

NQS czyli Nutrophar­ma Qual­i­ty Sys­tem to autors­ki pro­gram, który gwaran­tu­je najwyższą jakość pro­duk­tów mar­ki Nutrophar­ma. Satys­fakc­ja, zdrowie i bez­pieczeńst­wo pac­jen­tów to nasz abso­lut­ny pri­o­ry­tet, dlat­ego połączyliśmy zaawan­sowaną wiedzę naukową z najwyższy­mi stan­dar­d­a­mi pro­dukcji oraz nadobow­iązkową cer­ty­fikacją nieza­leżnego lab­o­ra­to­ri­um. Nie musisz nam wierzyć na słowo – wszys­tkie cer­ty­fikaty są do wglą­du u przed­staw­icieli firmy. Wszys­tko po to, by pac­jen­ci byli bez­pieczni, a nasze pro­duk­ty skuteczne.

Fir­ma NutroPhar­ma ofer­u­je pro­duk­ty oparte na rzetel­nych dowodach naukowych i bada­ni­ach jakoś­ciowych, które potwierdza­ją skuteczność pro­duk­tów firmy.

PIERWSZY INNOWACYJNY PROGRAM GWARANTUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PRODUKTÓW MARKI NUTROPHARMA®

JEST OPARTY NA 3 FILARACH:

NAUKA

JAKOŚĆ

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Co łączy Janinę Bąk z systemem NQS?

Przede wszys­tkim: miłość do nau­ki. Fir­ma NutroPhar­ma ofer­u­je pro­duk­ty oparte na rzetel­nych dowodach naukowych i bada­ni­ach jakościowych, a Jan­i­na daje narzędzia, by je zrozu­mieć. Bez popar­cia w bada­ni­ach, danych i dowodach naukowych nie ma dobrego pro­duk­tu. Nie ma również zau­fa­nia do danych naukowych, jeśli nie wie się, jak je inter­pre­tować.
Akc­ja Mitolo­gia Stosowana ma jas­ny cel: chce­my nauczyć społeczeńst­wo, że z nauką moż­na i należy się zaprzy­jaźnić. W zabawny i ciekawy sposób przed­staw­ia narzędzia, które poz­wolą odróżnić fakt naukowy od mitu, zabobonu i teorii spiskowej. Dołącz do nas!
Tak, chcę wziąć udzi­ał we wszys­t­kich trzech webi­na­rach i nauczyć się, jak odróżnić fakt od mitu!

Przekonaliście mnie, chcę wziąć udział we wszystkich trzech webinarach!

Chcę wziąć udział w pierwszym webinarze!

Chcę wziąć udział w drugim webinarze!

Chcę wziąć udział w trzecim webinarze!